• مردم هوشمند
    زیرساخت های مورد نیاز ...
    توسعه فناوریهای مرتبط با ...
    فناوری های نوین در حوزه ...
    بررسی تجربیات جهانی در ...
   • کاربرد شبکه های سنسور ...
    مفاهیم شبکه حسگر بی سیم
    رویکردهای شهرداری مشهد و ...
    شهر هوشمند و مدارس هوشمند
    رویکردهای فناوری اطلاعات ...
   • جلسه کمیته شهرهوشمند با ...
    کارگروه نقشه شهری مشهد با ...
    چین برای ساخت شهرهای ...
    اسباب بازی های هوشمند ...
    نخستین نمایشگاه بین ...
   • Smarter cities for ...
    Smart City Roadmap Group ...
    New York City’s Digital ...
    Smart ...
    Smart Cities ...
   • خانه هوشمند
    عصر کدها
    آموزش الکترونیک
    دهکده دیجیتال
    نجات زمین